Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

1. Za zmluvné strany sa považujú:

Predávajúci:

Archivovanie SK s.r.o.
Sobotské námestie 46
058 01 Poprad
IČO: 36 444 154
IČ DPH: SK2020017164

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.:Sro, vl.č.:10104/P

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie klient, ktorý vyplní objednávku cez objednávkový systém. 

2. Klient – fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v internetovom obchode.

3. Kupujúci aj predávujúci sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Miestom predaja je adresa kupujúceho.

5. Internetový obchod – stránka goldshop.sk a jej eshop.

6. Tovar – investičné zlaté odliatky a zlaté a strieborné mince predávané v internetovom obchode a objednané kupujúcim.

7. Objednávka – zoznam tovaru odoslaný kupujúcim cez objednávkový systém internetového obchodu.

8. Zafixovanie ceny – garantovanie ceny tovaru, uvedenej v internetovom obchode, v momente odoslania objednávky kupujúcim, bez ohľadu na jej budúci vývoj smerom hore alebo dole, platná pre tovary uvedené v objednávke a záväzná pre obe zmluvné strany.

II. Objednávanie a dodanie tovaru

1. Podmienkou na vytvorenie objednávky je pravdivá registrácia klienta v internetovom obchode.

2. Objednanie tovaru sa vykonáva vyplnením objednávky cez na stránke internetového obchodu.

3. Pri objednávkach s cenou nad € 5000,-- je klient povinný pred samotným objednaním zaplatiť garančnú zálohu vo výške 10% predpokladanej ceny tovaru. Ak klient neobjedná tovar, vráti predávajúci zaplatenú garančnú zálohu klientovi bez akýchkoľvek storno poplatkov do troch pracovných dní a to na základe emailovej požiadavky klienta na jeho účet.

4. Objednávka musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho. Pri fyzickej osobe sú to meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Pri právnickej osobe sú to obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO a DIČ. Ak je právnická osoba platiteľom DPH, povinný údaj je aj IČ DPH. Okrem týchto údajov sú potrebné údaje štatutárneho orgánu tak ako pri fyzickej osobe.

5. Predávajúci má právo odmietnúť objednávku, ktorú považuje za pochybnú alebo neserióznu. Za neserióznu objednávku sa považuje objednávka od kupujúceho, ktorý si nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach, pri neúplnosti, nejednoznačnosti alebo nepresnosti údajov v objednávke a podobne. Predávajúci o odmietnutí bude informovať kupujúceho odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

6. Po obdržaní objednávky predavajúci zafixuje ceny objednávaného tovaru a emailom zašle kupujúcemu zálohovú faktúru. Po odoslaní zálohovej faktúry sa považuje dohoda o kúpe tovaru za zafixované ceny za uzatvorenú.

7. Akékoľvek dodatočné zmeny objednávky sú podmienené súhlasom kupujúceho aj predávajúceho.

8. Po obdŕžaní zálohovej faktúry musí byť kúpna cena za tovar, uvedená v zálohovej faktúre, pripísaná na účet predávajúceho najneskôr 3 kalendárne dni po odoslaní faktúry predávajúcim. Kupujúci môže zálohovú faktúru uhradiť zrýchleným bankovým prevodom alebo vložením hotovosti priamo na účet predávajúceho. 

9. Po pripísaní celkovej hodnoty kúpnej ceny uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho, podľa podmienok uvedených v článku II. ods. 8, je tento povinný do 30 kalendárnych dní odoslať objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

10. Kupujúcemu, ktorý neuhradí zálohovú faktúru podľa článku II. ods. 8 týchto obchodných podmienok a ktorý zároveň zaplatil garančnú zálohu vo výške 10 % z ceny tovaru podľa článku II. ods. 3 týchto obchodných podmienok, nebude táto garančná záloha vrátená a prepadá v prospech predávajúceho.

11. Predávaný tovar v internetovom obchode  pochádza od viacerých výrobcov, preto sa tovar dodaný kupujúcemu nemusí zhodovať s vyobrazením tovarov v internetovom obchode.

12. Zásielka je plne poistená na náklady predávajúceho.

13. V prípade nedoručenia zásielky je kupujúci povinný o tom okamžite informovať predávajúceho.

III. Záruka a reklamácie

1. Záručná doba je daná zákonom a to 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Predávajúci garantuje pravosť, hmotnosť aj rýdzosť predávaného tovaru. 

3. Kedže sa cena investičného zlata mení v čase, vrátenie tovaru nie je možné.

4. Kupujúci može zásielku neprevzať len v prípade poškodenia zásielky alebo tovaru.